Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland op komst

Op 21 juni 2023 werd het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen de België en Nederland ondertekend door de Ministers van Financiën en de Nederlandse staatssecretaris. Een nieuw belastingverdrag betekent nieuwe spelregels voor de inwoners van België en Nederland. In deze 6-delige reeks komen de belangrijkste wijzigingen aan bod.

Inwerkingtreding

Hoewel er al een ondertekende versie voorligt moet deze tekst nog geratificeerd worden. Dit houdt in dat de verschillende parlementen van beide landen het verdrag moeten goedkeuren.

Pas zodra alle parlementen hun akkoord hebben gegeven is de ratificatieprocedure voltooid en kan het verdrag in werking treden. Het nieuwe verdrag zal dan van toepassing zijn vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin het verdrag in werking is getreden. De exacte datum van inwerkingtreding is dus nog koffiedikkijken en kan nog even op zich laten wachten. Het verdrag dat in november 2021 met Frankrijk ondertekend werd, is eveneens nog niet geratificeerd.

In afwachting blijft het huidige verdrag van toepassing.

Toepassingsgebied en jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)

Het toepassingsgebied van het nieuwe verdrag is beperkter dan het huidige verdrag. Het nieuwe verdrag heeft enkel betrekking op belastingen naar het inkomen. Vermogensbelastingen vallen niet langer onder de toepassing van het verdrag.

In België heeft bovenstaande gevolgen voor de jaarlijkse taks op effectenrekeningen.

België heft een jaarlijks belasting op het aanhouden van een effectenrekening. Deze treft inwoners en niet-inwoners van België (lees: natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid en oprichters van juridische constructies), die een effectenrekening aanhouden waarvan de gemiddelde waarde van de geviseerde financiële instrumenten op effectenrekeningen meer dan 1.000.000 EUR per rekening bedraagt. Het tarief van de taks bedraagt 0,15%.

Onder het huidige verdrag zijn inwoners van Nederland hiertegen beschermd. Aangezien de heffingsbevoegdheid voor vermogensbelastingen toekomt aan de woonstaat, moet een fiscaal inwoner van Nederland die een effectenrekening aanhoudt bij een Belgische bank of tussenpersoon op heden geen Belgische effectentaks betalen.

Het nieuwe verdrag voorziet geen bepalingen meer die België op dit vlak beperkt. Bijgevolg zal diezelfde inwoner van Nederland met effectenrekening bij een Belgische bank of tussenpersoon wel onderworpen zijn aan de Belgische effectentaks onder het nieuwe verdrag. Een niet geïnformeerd belegger kan zo voor onaangename verrassingen komen te staan.

Het protocol bij het dubbelbelastingverdrag bepaalt wel dat indien België en Nederland beiden een vermogensbelasting invoeren, zij onderhandelingen zullen starten met over de toevoeging van een vermogensartikel in het verdrag. De vraag hierbij is welke belasting in dit kader als vermogensbelasting kwalificeert, gezien vele belastingen ook nu indirect al een vermogensbelasting uitmaken. We denken hierbij onder meer aan de Nederlandse box 3-belasting die belast aan de hand van fictieve rendementen.

Document

Extra newsletter : Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland op komst
Extra newsletter : Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland op komst