Client Alerts

In this section, you will find all our client-related "Alert" messages, informing you about important changes in Belgian and international rules and regulations, both from a tax and a legal point of view.

Legal Alert - The "UBO-Register"

The register of “Ultimate Beneficial Owners” (in short “UBO register”) was introduced by the Law of September 18, 2017
to prevent money laundering and terrorist financing and to restrict the use of cash.

Tax Alert - Juni 2018 - Nieuwe verplichtingen voor de maatschap

Op 27 april 2018 werd de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter goedkeuring. Beiden voorzien in ingrijpende wijzigingen voor de maatschap.

Tax alert - Particulieren: fiscale wijzigingen 2018

De regering bereikte in de zomer van 2017 een akkoord over de begroting voor 2018 waarin ook hervormingen aangekondigd waren op niveau van de inkomstenbelasting.

Op de valreep van 2017 werd een groot deel ervan in (Programma)wetten goedgekeurd en gepubliceerd.

Een aantal voorstellen werden evenwel uitgesteld. Van zodra meer nieuws hierover, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

De belangrijkste wijzigingen voor de particuliere belastingplichtige die per 1 januari 2018 van toepassing zijn, worden hieronder kort besproken.

Tax alert - Grondige aanpassing van kaaimantaks!

De kaaimantaks werd in 2013 ingevoerd en heeft als doel de inkomsten uit vermogens, die door middel van een juridische constructie kunstmatig afgescheiden worden, te belasten.

De kaaimantaks werd sindsdien meerdere malen aangepast, en werd opnieuw aangepast door een programmawet van 25 december 2017.

Hieronder geven wij een overzicht van de voornaamste geplande aanpassingen.

Tax Alert - De taks op de effectenrekeningen: waaraan mag u zich verwachten?

Op 9 maart 2018 werd de taks op effectenrekeningen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze taks op effectenrekeningen treft natuurlijke personen waarvan de gemiddelde waarde van de geviseerde financiële instrumenten op effectenrekeningen minimaal 500.000 EUR per persoon bedraagt.
Rechtspersonen worden niet aan deze belasting onderworpen. Indien de effectenrekening evenwel na 1 januari 2018 wordt ingebracht in een rechtspersoon, uitsluitend ter vermijding van de taks op effectenrekeningen, zal de inbrenger toch de nieuwe taks verschuldigd zijn.

Share