Legal Alert - Aandelen op uw naam: bent u wel degelijk eigenaar?

Naar aanleiding van de aankomende algemene vergaderingen houden wij eraan om u te wijzen op het gewijzigde
huwelijksvermogensrecht.

In de praktijk wordt er vaak van uitgegaan dat indien de aandelen van een vennootschap op uw naam staan, alle rechten verbonden aan deze aandelen aan u toebehoren. Echter, indien u gehuwd bent, is dit niet steeds correct.

Mogelijks komen deze rechten tijdens uw huwelijk toe aan beide echtgenoten en kan uw partner bij een eventuele ontbinding van uw huwelijk (door echtscheiding of overlijden) aanspraak maken op deze aandelen of de waarde ervan.

Het nieuw huwelijksvermogensrecht brengt op dit punt wijzigingen aan voor iedereen die gehuwd is onder het wettelijk stelsel (waaronder mensen die geen huwelijkscontract afsloten). Echter, het is raadzaam om uw rechten na te gaan ongeacht uw huwelijksstelsel.

De wijziging trad in werking op 1 september 2018, maar treft ook iedereen die voor deze datum gehuwd is.

Inhoud nieuw huwelijksvermogensrecht

1. Eigenaar - lidmaatschapsrechten

Vooreerst wordt nu duidelijk bij wet bepaald :

(1) Wie eigenaar is van de aandelen;

(2) Wie de lidmaatschapsrechten inzake deze aandelen kan uitoefenen.

Dit betreft onder meer het recht om deel te nemen en te stemmen op de algemene vergadering, het recht om in te schrijven op een kapitaalverhoging, …

De eigenaar en de persoon die de lidmaatschapsrechten uitoefent, zijn niet steeds dezelfde. Het is een complexe materie waarin wij u graag bijstaan.

2. Recht op inkomsten van de vennootschap

Een tweede grote wijziging heeft betrekking op de winsten van de vennootschap.

Onder het wettelijk stelsel zijn alle dividenden die door de vennootschap uitgekeerd worden gemeenschappelijk. Dit betekent dat alle uitgekeerde dividenden aan u en uw partner samen toekomen.

Indien u evenwel besluit om de winst van de vennootschap niet uit te keren als dividend, rijst de vraag wie op deze winsten aanspraak kan maken.

Vroeger behoorden deze winsten uitsluitend toe aan de aandeelhouder. Winsten binnen een vennootschap waarvan u eigenaar was (bijvoorbeeld omdat u de aandelen via schenking verkreeg) bleven onder het wettelijk stelsel eigen. Uw partner kon hier geen aanspraak op maken. Dit punt is aangepast. Indien het huwelijk ontbonden wordt, kan uw partner ook aanspraak maken op alle nettoberoepsinkomsten die redelijkerwijs uitgekeerd konden worden door de vennootschap. Deze aanspraak geldt voor alle winsten vanaf 1 september 2018.

U kan opteren om (1) een tussentijdse staat op te maken op datum van 1 september 2018 zodat de eigen winsten tot deze datum afgezonderd blijven of om (2) uw huwelijkscontract aan te passen zodat de winsten binnen de vennootschap ook in de toekomst eigen blijven.

Concreet

Concreet kunnen wij u bijstaan bij het volgende:

  • De controle of u effectief eigenaar bent van de aandelen op uw naam;
  • De controle van uw zeggenschapsrechten;
  • Het opmaken van een tussentijdse staat;
  • Het aanpassen van uw huwelijkscontract.

Want to know more?