Hervorming Vlaamse erf- en schenk-belasting in aantocht

Op 4 mei 2018 werd het veelbesproken ontwerp van decreet inzake de hervorming van erf- en schenkbelasting goedgekeurd door de Vlaamse regering. Op 7 mei 2018 werd het ontwerp van decreet bij het parlement ingediend ter goedkeuring.

Hoewel de aanpassingen nog niet definitief zijn, houden wij eraan u te informeren over de inhoud van de voornaamste wijzigingen.

Wij denken hierbij in bijzonder aan (1) de wijzigingen die de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik treffen en (2) de mogelijkheid tot ‘generation skipping’.

  • Algemene verlaging van de tarieven

Voor weeskinderen

Een kind jonger dan éénentwintig jaar wiens ouders overlijden, verkrijgt bij het overlijden van de langstlevende ouder een vrijstelling :

  • van 75.000 euro op de roerende goederen (gelden, inboedel,…)
  • voor de volledige waarde van de gezinswoning van de langstlevende ouder (= woning      waar de ouder gedomicilieerd was).

 Deze goederen vererven zonder betaling van erfbelasting.

Partners

Tussen partners wordt bijkomend voorzien in een vrijstelling voor roerende goederen ten bedrage van 50.000 euro.

Anderen

Er wordt voorzien in een verlaging van de erfbelasting tussen broers en zussen en tussen derden.

De nieuwe tarieven luiden als volgt:

Schijven (in euro)

Percentage

0 - 35.000

25%

35.000,01 - 75.000

45%

>75.000

55%

De tarieven worden verlaagd. Het hoogste tarief van 65% wordt opgeheven.

  • Mogelijkheid tot generation skipping

Het ontwerp van decreet voorziet in de mogelijkheid om (een deel van) de geërfde goederen zonder schenk-belasting door te schenken aan afstammelingen. Dit binnen het jaar na de vererving.

Hierdoor kan u zelf aan generation skipping doen indien u de vererfde fondsen niet nodig heeft.

Indien gewenst kunnen wij u informeren over de voorwaarden waaraan deze schenking aan afstammelingen onderworpen is.

  • Verkrijging vruchtgebruik

Indien een erflater zich het vruchtgebruik had voorbehouden in een schenking, kan dit vruchtgebruik bij zijn overlijden toekomen aan een andere persoon dan de blote eigenaar. 

Indien het vruchtgebruik aan deze derde toekomt omdat de schenkingsakte dit voorziet, zal deze verkrijging (in tegenstelling tot vroeger) niet onderworpen zijn aan erfbelasting. De verkrijging van het vruchtgebruik door de derde zal mogelijks wel onderworpen zijn aan schenkbelasting.

Indien de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner het vruchtgebruik verkrijgt op basis van het nieuwe erfrecht, kan deze verkrijging wel belast worden met erfbelasting.

Wij staan u graag bij om de impact op uw eerdere schenkingen na te gaan.

  • Erfovereenkomsten

In onze nieuwsbrief inzake de hervorming van het erfrecht (link) informeerden wij u over de mogelijkheid om erfovereenkomsten af te sluiten.

Het ontwerp van decreet bevestigt dat u oude niet-geregistreerde schenkingen kan opnemen in deze erfovereenkomsten zonder fiscale gevolgen. Dit was vereist omdat erfovereenkomsten steeds bij authentieke akte moeten worden opgemaakt.

  • Inwerkingstreding

Het ontwerp van decreet voorziet dat de wijzigingen in werking treden op 1 september 2018 wanneer ook het nieuwe erfrecht in voege treedt. Bijgevolg zouden zij van toepassing zijn op alle nalatenschappen die vanaf deze datum openvallen.

Ook oude schenkingen worden vanaf deze datum geviseerd.