Tax Alert - Oktober 2018 - Taks op effectenrekeningen

WELKE ACTIE WORDT VAN U VERWACHT?

Wij verwijzen  naar onze nieuwsbrief van 13 maart 2018  waarin de nieuwe taks op de effectenrekeningen werd toegelicht. De eerste periode waarover de taks op effectenrekeningen verschuldigd is, is afgelopen. Daarom informeren wij u over (1) uw aangifteverplichtingen en (2) mogelijke aandachts-punten in uw dossier. Wij kunnen u uiteraard bijstaan bij alle hieronder beschreven punten.

EFFECTENREKENINGEN BIJ BELGISCHE BANKEN

Wanneer u een effectenrekening aanhoudt bij een  Belgische bank, zal deze bank de verschuldigde taks op effectenrekeningen automatisch inhouden mits de geviseerde financiële instrumenten bij deze bank gemiddeld 500.000 euro of meer bedragen. De bank zal instaan voor de bevrijdende inhouding, aangifte en betaling van de belasting. U moet zelf geen actie meer ondernemen.

De gemiddelde waarde wordt berekend door de waarde van de geviseerde financiële instrumenten op 31 maart, 30 juni en 30 september 2018 op te tellen en te delen door drie. Uw Belgische  bank zal u ten laatste op 31 oktober 2018 een overzicht bezorgen van deze gemiddelde waarde, alsook de hierdoor verschuldigde taks.

AANDACHTSPUNT 1:
Het is mogelijk dat u  bij verschillende (Belgische of buitenlandse) banken effectenrekeningen aanhoudt. Hierdoor kan de som van de geviseerde financiële instrumenten 500.000 euro of meer bedragen, terwijl u bij één of meerdere Belgische banken onder de drempel blijft.

De bank zal niet automatisch overgaan tot aangifte en inhouding van de taks op effectenrekeningen, hoewel de taks op effectenrekeningen verschuldigd is.

U kan in dit geval aan een Belgische bank vragen om toch in te staan voor de indiening van de aangifte en de betaling van de belasting. Dit is de zogenaamde opt-in regeling. De optie kan worden uitgeoefend tot uiterlijk 30 november 2018.

Actie:
Wij adviseren u om na te gaan of een opt-in gewenst is en om contact op te nemen met uw bank over de te volgen procedure.

AANDACHTSPUNT 2:
Als de Belgische bank de taks inhoudt, is het aangewezen om na te gaan op welk bankrekeningnummer deze inhouding zich heeft voorgedaan en of de taks wel degelijk verschuldigd was.

U moet dit nagaan voor alle bankrekeningen die u samen aanhoudt met anderen. In het bijzonder:

  • alle effectenrekeningen op naam van een burgerlijke maatschap;
  • alle effectenrekeningen die gesplitst aangehouden worden in vruchtgebruik en blote eigendom;  en
  • alle effectenrekeningen die in ongelijke percentages aangehouden worden.

BEREKENINGSWIJZE

Voor de inhouding van de taks op effectenrekeningen, gaat de Belgische bank ervan uit dat iedere titularis in gelijke mate eigenaar is van de effectenrekening. De Belgische bank gaat het werkelijke aandeel van de titularis niet na.  Hierdoor zal de Belgische bank de taks op effectenrekeningen bij iedere titularis gelijk inhouden. 

GEVOLG 1 – DE TAKS OP EFFECTENREKENINGEN WORDT MOGELIJKS INGEHOUDEN BIJ DE VERKEERDE PERSONEN

Een voorbeeld: Een ouder O en kind K hebben een gezamenlijke effectenrekening bij een Belgische bank. Kind K is eigenaar van 20% van de effectenrekening, ouder O van 80%. De gemiddelde waarde van de geviseerde financiële instrumenten op de effectenrekening bedraagt 6.000.000 euro.

De bank gaat ervan uit dat iedere titularis (O en K) een gelijk aandeel heeft in de effectenrekening – hier 50%. De gemiddelde waarde per persoon bij deze bank bedraagt 3.000.000 euro. De Belgische bank gaat over tot aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen.

De taks wordt – afhankelijk van bank tot bank - ingehouden op de effectenrekening zelf, dan wel op de individuele rekening van de titularis.

Indien de taks op de individuele rekening van de titularissen ingehouden wordt, betaalt kind K teveel belasting. Kind K betaalt 50% van de belasting hoewel deze slechts eigenaar is van 20% van de effectenrekening.

Actie:
U moet tot onderlinge verrekening overgaan.

GEVOLG 2 – ER WORDT TEVEEL BELASTING INGEHOUDEN

Een voorbeeld: Een ouder O en kind K hebben een gezamenlijke effectenrekening bij een Belgische bank. Kind K is eigenaar van 20% van de effectenrekening, ouder O van 80%. De gemiddelde waarde van de geviseerde financiële instrumenten op de effectenrekening bedraagt 1.000.000 euro.

De bank gaat ervan uit dat iedere titularis (O en K) een gelijk aandeel heeft in de effectenrekening – hier 50%. De gemiddelde waarde per persoon bij deze bank bedraagt 500.000 euro. De Belgische bank gaat over tot aangifte en betaling van de taks op effectenrekeningen.

De taks wordt ingehouden hoewel deze in hoofde van kind K mogelijks niet verschuldigd was. Kind K houdt in de realiteit slechts voor 200.000 euro geviseerde financiële producten aan bij deze bank. Indien kind K bij andere (binnenlandse en buitenlandse) banken niet voor minimaal 300.000 euro geviseerde financiële instrumenten aanhoudt, is de taks niet verschuldigd door kind K.

Actie: 
U kan de teveel betaalde belasting recupereren via een verzoek tot teruggave.

GEVOLG 3 – ER WORDT TE WEINIG TAKS OP EFFECTENREKENINGEN INGEHOUDEN

Een voorbeeld: Een ouder O en kind K hebben een gezamenlijke effectenrekening bij een Belgische bank. Kind K is eigenaar van 20% van de effectenrekening, ouder O van 80%. De gemiddelde waarde van de effectenrekening na verloop van de referentieperiode is 800.000 euro.

De bank gaat ervan uit dat iedere titularis (O en K) een gelijk aandeel heeft in de effectenrekening – hier 50%. De gemiddelde waarde per persoon bij deze bank bedraagt 400.000 euro. 

Hoewel ouder O in realiteit voor 640.000 euro (80% van 800.000 euro) geviseerde financiële instrumenten aanhoudt, wordt geen taks ingehouden.

Actie:
U bent niet verplicht om dit recht te zetten. De wet voorziet immers een vermoeden van proportionele opdeling.

EFFECTENREKENINGEN BIJ BUITENLANDSE BANKEN EN/OF BIJ MEERDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN

Wanneer u effectenrekeningen in het buitenland heeft die de drempel van 500.000 EUR overschrijden, dient u zelf in te staan voor de aangifte en de betaling van de taks op effectenrekeningen, tenzij de buitenlandse bank daar al zelf heeft voor gezorgd en ze u een bewijs voorlegt.

Indien u effectenrekeningen bij meerdere financiële instellingen aanhoudt die elk afzonderlijk de drempel van 500.000 EUR niet overschrijden, maar globaal wel, moet u ook aangifte doen tenzij u gekozen hebt voor de opt-in (zie aandachtspunt 1).

Actie:
U dient zich bij uw (buitenlandse) banken te informeren over de geviseerde financiële instrumenten en desgevallend zelf aangifte indienen. 

De aangifte moet elektronisch gebeuren en de betaling van de taks op effectenrekeningen moet ten laatste gebeuren op 31 augustus 2019.

OPENING, SLUITING OF WIJZIGING VAN EEN EFFECTENREKENING

Hierboven hebben wij u toegelicht dat de Belgische bank in principe zal uitgaan van de waarde op 31 maart, 30 juni en 30 september 2018 voor het berekenen van de gemiddelde waarde.

Bij de opening, sluiting of wijziging van een effectenrekening worden er bijkomende tussentijdse waardes in rekening gebracht.

Een wijziging van effectenrekening doet zich voor wanneer het aantal titularissen van de rekening verandert.

Omwille van deze bijkomende waarde(s) is het mogelijk dat er meer belasting ingehouden werd door uw Belgische bank dan er is verschuldigd. Er kan teruggave van belasting worden gevraagd.

Document

Tax Alert - Taks op effectenrekeningen (NL)
Tax Alert - Taks op effectenrekeningen (NL)