Nieuwsbrief Nieuwe verplichtingen voor de maatschap

Op 27 april 2018 werd de wet houdende hervorming van het ondernemingsrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter goedkeuring. Beiden voorzien in ingrijpende wijzigingen voor de maatschap.

Wij houden eraan u hierna te informeren over de belangrijkste wijzigingen, eventuele sancties, alsook de inwerkingtreding.

Voornaamste wijzigingen

  • Inschrijving Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

Naar aanleiding van de hervormingen van het ondernemingsrecht zal een maatschap verplicht zijn om zich in te schijven in de KBO (een databank waar gegevens van ondernemingen worden opgenomen). De maatschap zal hierdoor ook een ondernemingsnummer worden toegekend als identificatiemiddel.

De gegevens opgenomen in de KBO zijn gedeeltelijk publiek toegankelijk.

  • Boekhoudplichtig

Maatschappen zullen voortaan de plicht hebben om een boekhouding te voeren. Deze boekhouding kan een vereenvoudigde vorm aannemen indien de omzet van de maatschap de drempel van 500.000 EUR exclusief btw per jaar niet overschrijdt. De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit het bijhouden van een financieel dagboek, inventarisboek, aankoop en verkoopboek. De maatschap zal tevens haar boeken moeten bijhouden voor een periode van minstens zeven jaar.

De verplichting tot het voeren van een boekhouding houdt evenwel niet in dat een maatschap zal verplicht worden om een jaarrekening op te stellen en deze neer te leggen bij de Nationale Bank van België.

  • Identificatie van de Uiteindelijk Begunstigde (UBO)

De maatschap zou onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de plicht hebben om de UBO te identificeren en te registreren in het register van uiteindelijk begunstigden.

De UBO is de (natuurlijke) persoon die de uiteindelijke eigenaar is van minstens 25% van de stemrechten of van de aandelen of het kapitaal binnen een vennootschap.

Alle vennootschappen en bijgevolg ook de maatschap zullen toereikende en actuele informatie moeten inwinnen en bijhouden van deze UBO. Deze informatie omvat ten minste de naam, geboortedatum, nationaliteit en adres van de UBO of wanneer het om een vennootschap gaat: de aard en omvang van het aangehouden economisch belang.

Dit register zal bijgehouden worden door de FOD Financiën.

Sancties

Volgende sancties worden opgelegd indien bovenstaande verplichtingen niet worden nageleefd:

  • Inschrijving KBO en boekhoudplicht

Het niet naleven van de verplichting tot correcte inschrijving in de KBO alsook het voeren van de boekhouding (vereenvoudigd of dubbel) wordt gesanctioneerd met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro per overtreding. Deze geldboete

dient vervolgens vermenigvuldigd te worden met 8 opdeciemen.

  • Identificatie van de UBO

De niet-naleving van de identificatie van de UBO wordt gesanctioneerd met een geldboete van 50 tot 50.000 euro. Deze geldboete dient eveneens vermenigvuldigd te worden met 8 opdeciemen.

Inwerkingtreding en impact op bestaande maatschappen

  • Inschrijving KBO

Deze verplichting treedt in werking vanaf 1 november 2018. Bestaande maatschappen krijgen een overgangstermijn tot 1 mei 2019.

De koning kan de datum van inwerkingtreding vervroegen.

  • Boekhoudplicht

De verplichting tot het voeren van een boekhouding geldt voor nieuwe maatschappen vanaf 1 november 2018. Reeds bestaande maatschappen vallen slechts onder deze verplichting vanaf het eerste volledige boekjaar dat aanvangt na 1 mei 2019. Bestaande maatschappen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar zullen zodoende onderworpen zijn vanaf 1 januari 2020.

De koning kan de datum van inwerkingtreding vervroegen.

  • Identificatie van de UBO

Het wetsontwerp van Wetboek Vennootschappen en Verenigingen is zoals vermeld ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 4 juni 2018 ter goedkeuring. Dit ontwerp zal nu besproken worden en eventueel worden aangepast.

Aangezien de tekst nog niet definitief is kunnen wij geen exacte datum geven van inwerkingtreding. De geplande datum van inwerkingtreding is wellicht volgend jaar.

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Documents

Changes partnership
Changes partnership
Nieuwsbrief maatschap
Nieuwsbrief maatschap